CELE FUNDACJI


Celem Fundacji Centrum Inicjatyw Edukacyjnych jest
działanie na rzecz edukacji, nauki, oświaty, w tym ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego poprzez:

·
wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć
edukacyjnych służących nauce i oświacie,

·
promowanie współpracy i wymiany doświadczeń w
dziedzinie nauki, edukacji i oświaty, w tym rozwijanie współpracy i
solidarności międzynarodowej na rzecz integracji europejskiej,

·
wspieranie transferu europejskich osiągnięć
naukowych i edukacyjnych do praktyki gospodarczej,

·
popularyzację proekologicznych postaw
społecznych oraz wspieranie działań na rzecz zachowania i ochrony środowiska
przyrodniczego,

·
propagowanie przedsięwzięć edukacyjnych w
zakresie ekologii, ochrony i zachowania środowiska naturalnego,

·
wspieranie rozwoju naukowego uczniów, studentów
i doktorantów, nauczycieli oraz pracowników naukowych, a także zespołów
badawczych, pracujących w obszarze nauk, które posiadają znaczenie dla rozwoju
cywilizacyjnego, ekologicznego, kulturowego i ekonomicznego,

·
tworzenie dla szczególnie uzdolnionej młodzieży
warunków zapewniających pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez
umożliwienie jej kształcenia się na najlepszych uczelniach krajowych i
zagranicznych,

·
działania na rzecz wyrównywania dostępu do
edukacji młodzieży z obszarów wiejskich, małych i średnich miejscowości oraz
integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

·
wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących
nauce i oświacie oraz rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej,

·
wzmocnienie rozwoju demokratycznych ruchów
kobiecych, wspieranie kobiet oraz poprawy ich sytuacji życiowej w różnych
aspektach życia politycznego, ekonomicznego i społecznego,

·
wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji
prawnej i obywatelskiej, w tym wspieranie działań sprzyjających wymianie
doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych oraz wzmacnianie roli
i aktywności społeczeństwa obywatelskiego,

·
upowszechnianie edukacji i wiedzy dla osadzonych
w zakładach penitencjarnych oraz osób po odbyciu kar pozbawienia wolności,

·
wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub
upośledzonych, w tym osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez
edukację.
Kreator www - przetestuj za darmo