Projekt:
"Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”     PROLeader

Publikacja podsumowująca projekt dostępna jest pod adresem:

http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/BIBLIOTEKA/SC_KSOW_KSOW/2015/Program_Leader_w_zr%C3%B3wnowa%C5%BConym_rozwoju_obszar%C3%B3w_wiejskich.pdf


Celem głównym badań była próba oceny efektów programu Leader oraz identyfikacja dobrych praktyk w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Cele szczegółowe obejmowały również upowszechnienie wiedzy i informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich i polityki państwa w tym
zakresie.

Działania te zostały osiągnięte przez realizację badań ankietowych, skierowanych do lokalnych grup działania na oraz potencjalnych beneficjentów programu Leader. W okresie styczeń-marzec 2015 r. przeprowadzono w sumie 713 ankiet, z czego 600 przeprowadzono wśród potencjalnych beneficjentów programu Leader, tj. przedstawicieli jednostek i podmiotów obejmujących mikroprzedsiębiorstwa, organizacje społeczne, samorządy lokalne i rolnicy. Ankietę skierowaną do lokalnych grup działania przesłano do wszystkich 335 partnerstw wdrażających program Leader na terenie Polski (załącznik 1), z czego uzyskano 113 ankiet zwrotnych, co stanowi ponad 30% ogólnej liczny LGD.

Rezultatem badań jest również zidentyfikowanie i przedstawienie dobrych praktyk opisujących projekty, mające znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Prowadzone prace przyczyniły się do sformułowania wniosków dotyczących efektów realizacji programu Leader w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań mają wpływać na podnoszenie kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych i
regionalnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Zakres czasowy do którego odwołują się badania obejmuje lata 2009-2014, a zakres terytorialny obszar funkcjonowania LGD w Polsce.

Szczegółowe zadania planowane do realizacji w ramach projektu wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb, które określono na podstawie obserwacji realizacji programu Leader oraz wyników przeprowadzonych już badań ankietowych w wybranych LGD na terenie Polski[1]. Podstawą ich identyfikacji były także konsultacje, w których udział brali przedstawiciele wybranych lokalnych grup działania z terenu Wielkopolski. Na tej płaszczyźnie określono przebieg działań w projekcie oraz wstępną propozycję zakresu merytorycznego prac.

Z badań przeprowadzonych w projekcie wynika, że program Leader jest relatywnie mało rozpoznawalny wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Niemniej wśród osób, które spotkały się z przykładami działalności LGD, ocena ich funkcjonowania jest przede wszystkim dobra i bardzo dobra. Zarówno w opinii LGD, jak i potencjalnych beneficjentów efekty realizacji programu mają przede wszystkim wymiar społeczny oraz gospodarczy. Działania proekologiczne, czy z zakresu ochrony środowiska realizowane są w mniejszym zakresie, głównie poprzezdziałania szkoleniowe i na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie.[1] Majorek A., Hadyński J. Bad w projekcie ‘Rozwój lokalny z uwzględnieniem programu Leader na
przykładzie gminy Krzywiń i Suchy Las’, Poznań, 2013
Kreator www - przetestuj za darmo