Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu audytoryjnym na temat:

„Program Leader w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”

które odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r.

w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie


PROGRAM SPOTKANIA 

9:30 – 10:30 rejestracja
uczestników, przekazanie materiałów, poczęstunek (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka)
10:30 – 10:40 OTWARCIE SPOTKANIA -dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

10:40 – 11:00 TEORETYCZNE PRZESŁANKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH -dr hab. Arkadiusz Sadowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

11:00 – 11:20 WSPÓŁCZEŚNI MIESZKAŃCY WSI -dr hab. Agnieszka Wrzochalska, prof. IERiGŻ-PIB  (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)

11:20 – 11:40 PROJEKT „PROGRAM LEADER W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE”. PRZEŁAMYWANIE BARIER FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LEADER POPRZEZ ANALIZĘ JEGO EFEKTÓW -dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

11:40 – 12:00 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W POLSCE -dr Paweł Chmieliński (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie)

12:00 – 12:20 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW PROGRAMU LEADER -dr Ewa Kiryluk-Dryjska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

12:20 – 12:50 DOBRE PRAKTYKI W PROGRAMIE LEADER, REKOMENDACJE NA TEMAT ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH -dr Paweł Chmieliński (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie), -dr Jakub Hadyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

12:50 – 13:10 FUNKCJONOWANIE PROGRAMU LEADER W PERSPEKTYWIE 2014-2020 -Krzysztof Kołodziejak (Departament
Działań Delegowanych, ARiMR Warszawa)

13:10 – 14:00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE

14:00 - 15:00 INDYWIDUALNE ROZMOWY UCZESTNIKÓW SPOTKANIA
OBIAD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Komitet naukowy:
Prof. Andrzej Kowalski, IERiGŻ-PIB, Prof. Walenty Poczta, UP w Poznaniu, Prof. Alina Sikorska, IERiGŻ-PIB, Dr Paweł Chmieliński, IERiGŻ-PIB, Dr Jakub Hadyński, UP w Poznaniu, Dr Ewa Kiryluk-Dryjska, UP w Poznaniu,
Komitet organizacyjny:
Dr Jakub Hadyński, UP w Poznaniu, Dr Paweł Chmieliński, IERiGŻ-PIB, Dr Ewa Kiryluk-Dryjska, UP w Poznaniu, Patrycja Beba, UP w Poznaniu,
Organizator:
Fundacja Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
Współorganizatorzy:
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
Strategia rozwoju
- Fundacja jest w trakcie przygotowania strategii rozwoju, której idee i ogólny zakres wyznaczyli studenci II roku studiów magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego podczas zajęć z Ekonomiki i Finansowania Organizacji Pozarządowych w 2014.
Wniosek o dofinansowanie
-Fundacja podjęła realizację projektu "Program Leader wzrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich" PROLeader
Cele projektu dotyczą próby oceny efektów programu Leader oraz związane są z upowszechnianiem wiedzy i informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich. Cele te zostaną osiągnięte przez przeprowadzenie badań związanych z działalnością wybranych LGD w zakresie realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Na podstawie zrealizowanych ankiet zidentyfikowane i przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresierealizacji idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
Uzupełnienie danych w KRS
Fundacja dokonała zgłoszenia zmiany adresu siedziby w KRS.
Kreator www - przetestuj za darmo